☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w m. Struszewo wraz z dojazdami i rozbiórką istniejącego wiaduktu na działkach nr 201/3, 353/1, 353/2, 353/3 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom

GP.6733.19.2017                                                                             Borzytuchom, 30.08.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ zawiadamia się, że w dniu 30.08.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, Bytów dotyczącego realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w m. Struszewo wraz z dojazdami i rozbiórką istniejącego wiaduktu na działkach nr 201/3, 353/1, 353/2, 353/3 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom

 

została wydana decyzja nr GP.6733.19.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w m. Struszewo wraz z dojazdami i rozbiórką istniejącego wiaduktu na działkach nr 201/3, 353/1, 353/2, 353/3 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Struszewo

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 Wójt Gminy Borzytuchom

dr Witold Cyba

…………………………………

  (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)


 
liczba odwiedzin: 2103412

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X