Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Poniedziałek 22.01.2018

zaawansowane

Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

Adres :
Szkoła Podstawowa w Niedarzynie
Niedarzyno 21B, 77-141 Borzytuchom
tel. (059) 821 13 07

Szkoła została włączona do Zespołu Szkół w Borzytuchomiu z dniem 01 września 2005r. uchwałą Rady Gminy Borzytuchom.


Zadania :
szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz w wydanych aktach wykonawczych do ustawy i programie wychowawczym szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami.

Rejon : Krosnowo, Niedarzyno, Osieki i Grzmiąca

Statut Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedarzynie

I. Nazwa, typ szkoły.

Szkoła jest szkołą podstawową, prowadzoną przez Radę Gminy Borzytuchom.
Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści :
Szkoła Podstawowa
w Niedarzynie
000908120
Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy 0-VI.

II. Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami.

Statut określa
1. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych.
2. Zadania nauczycielskich zespołów organizowanych wewnątrz rady pedagogicznej.
3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
4. Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
5. Organizację oddziałów integracyjnych.
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
7. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.
8. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

III. Organy szkoły

Organami szkoły są :
- dyrektor
- rada pedagogiczna
- rada szkoły oraz rada rodziców
- samorząd uczniowski.
Dyrektor szkoły realizuje zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności :
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reperezentuje ją na zewnatrz
- sprawuje nadzór pedagogiczny
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
- realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte na posiedzeniach rady pedagogicznej
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, i samorządem uczniowskim.

Rada pedagogiczna

Jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności szkoły, a zwłaszcza związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy rady pedagogicznej.

Rada rodziców

Stanowi reperezentację rodziców uczniów. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców szkoły. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności :
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów szkoły
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy
- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś :
1/ znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie
2/ uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów oraz trudności
3/ znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
4/ uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci
5/ wyrażania i przekazywania opinii dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej na temat pracy szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Do jego kompetencji należy uchwalanie regulaminu działalności samorządu uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, występowanie z wnioskami do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a w szczególności :
- prawa do znajomości programu nauczania i stawianymi wymaganiami
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- prawa do organizacji życia szkolnego zapewniającego właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawa do redagowania gazetki szkolnej.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia kazdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. W arkuszu zamieszca się w szczególności:
- liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
- ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26.
W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z :
1/ pomieszczeń do nauki
2/ biblioteki
3/ sali gimnastycznej
4/ stołówki
5/ świetlicy
6/ szatni szkolnej.
Odział klasowy można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.
Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów grupach począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 minut, zaś jedna z przerw nie może trwać krócej niż 20 minut.
Statut określa szczegółowo funkcje i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

V. NAUCZYCIELE

W szkole zatrudnia się nauczycieli. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworza zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów oraz wykazów tych programów.

Zakres zadań i obowiązków nauczycieli

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierownia się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.
2. Zadaniem nauczyciela jest prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
3. Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia.
5. Udział w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.
6. Pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, sprawowanie opieki nad uczniami.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece dzieci.
8. Udział w organizowanych przez szkołę szkoleniach w zakresie przepisów bhp.
9. Troska o warsztat pracy oraz estetykę przydzielonych sal lekcyjnych, gabinetów lub pracowni.
10. Obiektywna ocena ucznia.
11. Doskonalenie zawodowe.
12. Informowanie rodziców z inicjatywy własnej i na każde żądanie o wynikach w nauce i zachowaniu.
13. Systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów.

Do zadań wychowawcy klasy należy :
1. Kierowanie pracą wychowawczą w przydzielonym oddziale (klasie).
2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych i indywidualnych uczniów.
3. Rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Planowanie oraz organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różnych form życia zespołowego.
5. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.
6. Współdziałanie z poradnią pedagogiczno-psychologiczną oraz nauczycielami uczacymi w oddziale w celu koordynacji działalności dydaktyczno-wychowawczej i opekuńczej.
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb i warunków domowych oraz sytuacji materialnej. Wymiany spostrzeżeń i informacji dotyczących wyników wspólnych działań wychowawczych.
8. Informowanie rodziców o wymaganiach programowych szkoły oraz kryteriach ocen.
9. Informowanie rodziców o wynikach klasyfikacji.
10. Powiadamianie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zarządzenia w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
11. Organizowanie nie rzadziej niż raz w kwartale zebrań klasowych z rodzicami.
12. Prowadzenie dokumentacji oddziału oraz nadzór nad dziennikiem lekcyjnym (zajęć).
13. Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
14. Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :
1. Dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie.
2. Prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów.
3. Organizowanie i popularyzowanie czytelnictwa na terenie szkoły.

Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy :
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych.
2. Troska o estetykę pomieszczeń świetlicy.
3. Opieka nad uczniami podcas spożywania posiłku.
4. Współpraca z rodzicami (opiekunami) dzieci.
Pracownicy obsługi wykonują czynności zgodnie z określonymi przepisami i zakresem zadań zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

Statut określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów ustalone zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.
Statut szkoły określa :
Prawa i obowiązki ucznia
Uczeń ma prawo do :
1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadmi higieny pracy umysłowej,
2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ooraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4/ swobody wyrażania myśli dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7/ pomocy w przypadku trudności w nauce,
8/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
9/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole
11/ powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z tym, że w ciągu dnia nie powinno się przeprowadzać więcej niż 1 sprawdzian godzinny, a w ciągu tygodnia więcej niż 2 sprawdziany godzinne.

Uczeń ma obowiązek :
1/ przestrzegania postanowień statutu szkoły
2/ systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
3/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
4/ dbanie o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
5/ dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
6/ szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych osób
7/ systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych.

Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary (nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia).

Społecność szkolna nagradza ucznia :
1/ pochwałą na apelu szkolnym
2/ nagrodą rzeczową
3/ listem pochwalnym przyznawanym przez radę pedagogiczną
4/ wpisaniem nazwiska i imienia do kroniki szkolnej, nadaniem odznaki np. : "wzorowy uczeń" itp.

Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły :
1/ upomnieniem lub naganą wobec klasy
2/ upomnieniem lub naganą wobec szkoły
3/ zawieszeniem w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Uczeń ma prawo do odwołania się od kary wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły, a od kary wymierzonej przez dyrektora do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytowie.
Statut szkoły określa przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej lub gimnazjum (regulują to odrębne przepisy).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Obwód szkoły określa orzeczenie o organizacji szkoły.
Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem przez nie obowiązku szkolnego.
Zasady i tryb przeprowadzania zapisów dzieci do klasy pierwszej, rodzaj obserwacji pedagogicznych, badań lekarskich i psychologicznych ustala dyrektor szkoły.

Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie

Uchwała Nr VI/21/99
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 15.03.1999r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami)
Rada Gminy Borzytuchom u c h w a l a, co następuje :
§ 1.
Przekształca się z dniem 01 września 1999r. Szkołę Podstawową w Niedarzynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".
§ 2.
Do obwodu szkoły należą miejscowości : Krosnowo, Niedarzyno i Osieki.
§ 3.
1. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania aktu założycielskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r.

Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a i art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

Do klasy pierwszej przyjmuje się :
1/ z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
2/ na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dyrektor:
Nazwisko i imię : Talewska Iwona
Funkcja : Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedarzynie

Adres : Niedarzyno 21B, 77-141 Borzytuchom

tel. (059) 821 13 07

Kompetencje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedarzynie :
1.Realizuje zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności :
1/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowaczą szkoły oraz reperezentuje ją na zewnątrz
2/ sprawuje nadzór pedagogiczny
3/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4/ realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte na posiedzeniach rady
5/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach :
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Oświadczenie majątkowe:
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedarzynie
Pani Iwony Anny Talewskiej zd. Kwasigroch
ur. 22 grudnia 1961r. w Człuchowie

Część A
I.
Zasoby pieniężne :
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 5.000 zł
-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
-papiery wartościowe : nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni : 220 m2, o wartości 100.000 zł,
tytuł prawny : własność.
2. Mieszkanie o powierzchni : -
3. Gospodarstwo rolne o powierzchni 18,33 ha, o wartości 200.000 zł, rodzaj zabudowy : zwarta, tytuł prawny : własność.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : 3.000 zł.
4. Inne nieruchomości : nie dotyczy.
III.
Udziały w spółkach handlowych : nie dotyczy.
IV.
Akcje w spółkach handlowych : nie dotyczy
V.
Nabyłam (mój małżonek nabył, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu : nie dotyczy.
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą : nie dotyczy.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności :
VII.
1. W spółkach handlowych :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy.
2. W spółdzielniach :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć : nie dotyczy.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł : samochód Mercedes Benz-124, rok 1988, o wartości 15.000 zł.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone : nie dotyczy.

Niedarzyno, dnia 27.04.2005r.

Oświadczenia majątkowe za kolejne lata  można przeglądać w podkategorii Oświadczenia majątkowe.

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 10:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Irena Megier
(2007-07-25 11:43:04)
 
 
ilość odwiedzin: 1290287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X