Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Poniedziałek 22.01.2018

zaawansowane

Zespół Szkół w Borzytuchomiu

Adres :
Zespół Szkół w Borzytuchomiu
ul. Szkolna 1
77-141 Borzytuchom

W skład Zespołu wchodzą :
1/ Gimnazjum w Borzytuchomiu
2/ Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu z filią w Dąbrówce
3/ Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu

4/ Szkoła Podstawowa w Niedarzynie

Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu zwany dalej Zespołem Szkół został utworzony dla :
- publicznej Szkoły Podstawowej w Borzytuchomiu
- publicznego Gimnazjum w Borzytuchomiu.
2. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Borzytuchomiu przy ul. Szkolnej 1.
3. Organem prowadzącym Zespołu Szkół jest Rada Gminy Borzytuchom.

CELE I ZADANIA
§ 2.
1. Cele i zadania Zespołu Szkół wynikają z przepisów ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
2. Zadania Zespołu Szkół wykonywane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3. Celem Zespołu Szkół jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju, w szczególności poprzez :
1/ umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadecztwa ukończenia szkoły i gimnazjum,
2/ umożliwienie absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
3/ kształcenie środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia
4/ sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu Szkół.
§ 3.
1. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów Zespół Szkół zapewnia wszystkim uczniom jednolite podstawowe wykształcenie stanowiące podstawę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej, a w szczególności :
1/ wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczo-ekonomicznych wsółczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym, jego ochronie, nauce, technice i pracy,
2/ wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań w kierunku własnego rozwoju oraz wyborze dalszej drogi kształcenia
3/ przygotowuje do obowiązków świadomych obywateli
4/ umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i współpracuje w tym zakresie z samorządem uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi i naukowymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i placówkami
5/ dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Zespół Szkół sprawuje funkcje opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych, a w szczególności :
1/ sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
2/ zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół w trakcie zajęć i wycieczek
3/ obejmuje szczególną indywidualną troską uczniów najmłodszych klas i oddziałów przedszkolnych, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, którym z powodu warunków rodzinnhych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (np. pomoc materialna w miarę możliwości Zespołu Szkół, nauczanie indywidualne itp.)
4/ za bezpieczeństwo w czasie zajęć wymienionych w pkt 2 odpowiada osoba prowadząca zajęcia a podczas przerw nauczyciel pełniący dyżur, zaś w trakcie wycieczek opiekun grupy wyznaczony przez organizatora wycieczki lub przez dyrektora Zespołu Szkół. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań opiekuńczych zawarty jest w przepisach i zarządzeniach resortowych oraz wewnętrznych Zespołu.

ORGANY ZESPOŁU
§ 4.
Organami Zespołu Szkół są :
- dyrektor
- rady pedagogiczne szkoły i gimnzjum
- samorządy uczniowskie
- rady rodziców.
§ 5.
1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do podstawowych zadań dyrektora należy realizacja zadań określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty i przepisach wykonawczych a przede wszystkim pełnienie funkcji :
1/ kierownika jednostki organizacyjnej gminy
2/ pracodawcy
3/ organu nadzoru pedagogicznego
4/ przewodniczącego rad pedagogicznych
5/ zadań administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
§ 6.
1. Rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są organami kolegialnymi. Ich postanowienia z zakresu edukacji i organizacji mają moc wiążącą dla uczniów poprzez zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji.
2. Rady pedagogiczne podejmują uchwały lub wyrażają opinie. Do podjęcia uchwał niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów. Uchwały rady pedagogicznej powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wyniki głosowania) odnotowane w protokole z posiedzenia rady.
§ 7.
1. Rady rodziców są fakultatywnym organem Zespołu Szkół. O zasadności ich powstania decydują sami rodzice.
2. Rady rodziców działają na podstawie opracowanych regulaminów pracy.
§ 8.
1. W ramach Zespołu Szkół działają odrębnie na podstawie regulaminów pracy samorządy uczniowskie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
2. Uprawnienia samorządu uczniowskiego określa ustawa i przepisy wykonawcze.
§ 9.
Organy szkoły współdziałają ze sobą oraz rozwiązują spory w szczególności przez :
1/ zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie,
2/ umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnatrz Zespołu Szkół,
3/ zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu Szkół i podejmowanych oraz planowanych działaniach lub decyzjach.
§ 10.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci a w szczególności w zakresie :
1/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
2/ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3/ uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4/ uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
§ 11.
Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane co najmniej raz w kwartale.

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 12.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły i gimnazjum jest oddział.
§ 13.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum opracowany przez dyrektora zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusze organizacyjne Zespołu zatwierdza Zarząd Gminy do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły i gimnazjum zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
§ 14.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i gimnazjum dyrektor zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 15.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole i w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu organizuje się świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 16.
Zadania i organizacja biblioteki szkolnej dla szkoły i gimnazjum oraz zadania nauczyciela bibliotekarza odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY I GIMNAZJUM ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 17.
1. Rekrutacja uczniów prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół.
2. W szkole i w gimnazjum obowiązuje rejonizacja zgodna z obwodem ujętym w uchwale rady gminy.
3. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli posiada wolne miejsca.
§ 18.
1. Do szkoły i gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku :
- 7-13 lat w szkole podstawowej
- 13-16 lat w gimnazjum.
2. Sprawę wieku i obowiązku szkolnego szczegółowo reguluje ustawa o systemie oświaty.
§ 19.
Uczeń ma prawo do :
a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności
c/ korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami
d/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
e/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczacych życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób
f/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
g/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
h/ pomocy w przypadku trudności w nauce
i/ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
j/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych
k/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole lub gimnazjum.
§ 20.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczacych :
a/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
b/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu
c/ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój
d/ dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.
§ 21.
1. W Zespole mogą być stosowane kary, które nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia.
2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów. Procedurę określa ustawa o systemie oświaty.
3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły, chyba, że uczeń ukończył 18 lat lub kurator zwolnił go od spełniania obowiązku szkolnego.
4. Dyrektor Zespołu ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22.
1. Zespół śzkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.
2. Tablice i stemple szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół powinny zawierać nazwę szkoły i gimnazjum.
3. Ustala się następującą treść pieczęci, stempli i tablic :
"Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
77-141 Borzytuchom
ul. Szkolna 1
woj. Pomorskie"
§ 23.
W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte w statucie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
§ 24.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 25.
Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

Uchwała o utworzeniu Zespołu
Uchwała Nr XXXII/159/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 05.07.2002r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220)
Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :
§ 1.
Z dniem 01 września 2002r. łączy się Szkołę Podstawową w Borzytuchomiu i Gimnazjum w Borzytuchomiu w Zespół Szkół o nazwie "Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu", zwany dalej Zespołem Szkół.
§ 2.
Obwód Zespołu Szkół obejmuje miejscowości : Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Kamieńc, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki, Ryczyn i Struszewo.
§ 3.
1. Akt założycielski stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Organizację Zespołu Szkół określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania aktu założycielskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2002r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zadania :

1. Cele i zadania zespołu wynikają z przepisów ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
2. Zadania Zespołu szkół wykonywane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3. Celem Zespołu Szkół jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju, w szczególności poprzez :
1/ umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadecztwa ukończenia szkoły i gimnazjum,
2/ umożliwienie absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu,
3/ kształcenie środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
4/ sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu Szkół.

Rejon : Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Kamieńc, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki, Ryczyn i Struszewo.

Uchwała Nr XVII/120//04 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Gdańsku
Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :
§ 1.
Włącza się z dniem 01 września 2004r. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu i nadaje się nową nazwę : Zespół Szkół w Borzytuchomiu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady rekrutacji :

1/ rekrutacja uczniów prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół
2/ w szkole i w gimnazjum obowiązuje rejonizacja zgodna z obwodem ujętym w uchwale rady gminy
3/ dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli posiada wolne miejsca.

Dyrektor Zespołu :
Nazwisko i imię : Jarosław Ścigała
Funkcja : Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu
tel. /fax (059) 82 113 22, 82 119 55
e-mail : zsborzytuchom@vp.pl

Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu :
Dyrektora Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
Pana Jarosława Ścigały
ur. 31 stycznia 1969r. w Bytowie.

Część A

I.
Zasoby pieniężne : nie dotyczy
II.
1. Dom : nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni 75,6 m2, o wartości 100.000 zł,
tytuł prawny : własność.
3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy
4. Inne nieruchomości : garaż o powierzchni ok. 15 m2
tytuł prawny :
III.
Udziały w spółkach handlowych : nie dotyczy
IV.
Akcje w spółkach handlowych : ne dotyczy
V.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu : nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą : nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności : nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy
2. W spółdzielniach :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
- jestem członkiem zarządu
- jestem członkiem rady nadzorczej
- jestem członkiem komisji rewizyjnej
nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :
- umowa o pracę - 51.847,65 zł
- umowa o dzieło - 4.800 zł
- dieta członka komisji - 65,90 zł
- umowa o dzieło - 3.389,60 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł : opel astra 1994r, 10.000 zł
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone :
57.000 zł kredyt hipoteczny na wykup mieszkania (15 lat)
8.000 zł kredyt odnawialny
3.000 zł pożyczka mieszkaniowa.

Borzytuchom, dnia 25.04.2005r.

Oświadczenia majątkowe za kolejne lata znajdują się w podkategorii Oświadczenia.

Kompetencje Dyrektora Zespołu :
1/ kieruje bieżącą działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz
2/ realizuje zadania określone w art. 39 ustawy o systemie oświaty i przepisach wykonawczych a przede wszystkim pełni funkcje :
- kierownika jednostki organizacyjnej gminy
- pracodawcy
- organu nadzoru pedagogicznego
- przewodniczącego rad pedagogicznych
3/ realizuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 11:06:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Irena Megier
(2007-07-25 11:37:34)
 
 
ilość odwiedzin: 1290228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X