☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 18.10.2018

zaawansowane

Statut gminy

STATUT GMINY BORZYTUCHOM

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Mieszkańcy Gminy Borzytuchom stanowią współnotę samorządową.
§ 2.
Gmina Borzytuchom obejmuje obszar 10.857 ha i w jej skład wchodzą miejscowości : Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Kamieńc, Ryczyn, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki, Struszewo ze sołectwami w miejscowościach : Borzytuchom, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Niedarzyno, Osieki i Struszewo.
§ 3.
Siedzibą władz gminy jest Borzytuchom.
§ 4.
Gmina posiada osobowość prawną.
§ 5.
Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
§ 6.
1. Inny podział gminy na sołectwa, niż określony w § 2. Statutu następuje w drodze uchwały Rady. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie utworzenia sołectwa poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.
2. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych sołectw zgłaszania uwag do projektu uchwały o utworzeniu sołectwa przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
3. Sołectwo tworzone może być w drodze uchwały Rady Gminy również na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców projektowanego sołectwa.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 składany jest w formie pisemnej do przewodniczącego rady, który wprowadza go do porządku obrad na najbliższej sesji rady.
§ 7.
Szkic mapy Gminy Borzytuchom z granicami sołectw stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
§ 8.
1. Szczegółową organizację oraz zakres działania sołectwa określa odrębny statut ustanowiony przez Radę zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym.
2. Nadzór nad działalnościa organów sołectwa sprawuje Rada Gminy za pomoca komisji rewizyjnej.
§ 9.
Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy.

Rozdział II
Zakres działania i zadania gminy
§ 10.
Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.
§ 11.
1. Dla realizacji celu określonego w Statucie gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową określone w ustawach.
2. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.
3. W celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami.
4. Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
§ 12.
1. Dla wykonania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne gminy, może ona przystępować do związków gmin.
2. Przystąpienie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy.
3. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania międzykomunalnego.
4. Gmina może tworzyć (być członkiem) stowarzyszenia. W tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.
§ 12a.
Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Rozdział III
Zasady i tryb przeprowadzania referendum
§ 13.
1. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w drodze referendum.
2. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzygane są sprawy :
- samoopodatkowania się
- odwołania Rady przed upływem kadencji.
§ 14.
1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co namniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji.
§ 15.
Pozostałe zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum gminnym.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy
§ 16.
1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy.
Organem wykonawczym gminy jest wójt.
§ 17.
1. Do wyłącznej włąściwości Rady Gminy należy :
1) uchwalanie statutu gminy
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek wójta gminy, a także powoływanie i odwoływanie kierownika urządu stanu cywilnego,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania ich składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
15) stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
16) wybór delegata do sejmiku samorządowego,
17) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum za wyjątkiem referendum w sprawie odwołania Rady Gminy,
18) kontrolowanie wójta i jednostek podporządkowanych,
19) uchwalanie przepisów gminnych,
20) wskazywanie banku prowadzącego obsługę bankową gminy.
2. Do spraw przekrazcających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności :
1) określenie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
2) emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójt,
3) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
4) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
5) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
6) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
7) określanie zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udziałów i akcji przez wójta,
8) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
9) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
11) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
12) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów.
§ 18.
1. Rada Gminy składa się z 15 radnych wybranych na okres
4 lat, licząc od dnia wyborów.
2. Tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.
§ 19.
1. Rada Gminy kontroluje działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa załącznik Nr 4 do Statutu.
§ 20.
1. Do realizacji określonych zadań Rada powołuje komisje stałe i doraźne.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe :
1) Gospodarki Przestrzennej i Finansów, działająca w zakresie :
a) planowania finansowego i budżetowego
b) gospodarki przestrzennej, rolnictwa i ochrony środowiska,
2) Oświaty, Kultury i Sportu, działająca w zakresie :
a) funkcjonowania placówek oświaty, zdrowia i kultury
b) rozwoju kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży
c) bezpieczeństwa publicznego.
3. Tryb pracy komisji stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.
§ 21.
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa i statutem gminy.
2. Do zadań wójta gminy należy w szczególności :
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wykonywanie zadań zleconych i przejętych z administracji rządowej,
- przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady,
- przedkładanie radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
- wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Zarządzenie takie wymaga zatwioerdzenia na najbliższym posiedzeniu rady.
3. W realizacji zadań własnych, wójt gminy podlega wyłącznie radzie gminy.
§ 22. skreślony
§ 23.
1. Wójt gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Zasady działania urzędu określa regulamin urzędu.
2. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie :
a) wyboru - wójt, dla którego właściwym do nawiązania stosunku pracy w imieniu pracodawcy samorządowego jest przewodniczący rady gminy,
b) powołania - sekretarz, skarbnik, kierownik urzędu stanu cywilnego,
c) umowy o pracę - pozostali pracownicy urzędu,
d) dla pracowników, o których mowa w pkt b i c właściwym do nawiązania stosunku pracy w imieniu zakładu pracy oraz ustalenia warunków pracy i płacy jest wójt, jako kierownik zakładu pracy.
§ 23a
1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów organów gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych z wyjątkiem dokumentów, których jawność ograniczają ustawy.
2. Dokumenty udostępniane są na wniosek złożony Wójtowi Gminy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są udostępniane w biurze rady w godzinach pracy urzędu, w obecności pracownika Urzędu Gminy.
4. Osoba przeglądająca dokumenty ma prawo do sporządzenia notatek i otrzymania odpłatnie kserokopii.
5. Ograniczenia udostępnienia dokumentów wynikają z ustaw a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) i Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Odmowa udostępnienia dokumentów z uwagi na ograniczenia ustawowe, o których mowa w ust. 5 następuje na piśmie z podaniem uzasadnienia.

Rodział V
Gospodarka finansowa gminy
§ 24.
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
2. Projekt budżetu przygotowuje wójt, uzwględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki rady gminy. Projekt budżetu gminy jest przedkładany radzie przez wójta w terminie do 15 listopada roku poprzedziającego rok budżetowy i przesłany do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
3. Do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu zatwierdzony przez radę.
4. Gospodarka finansowa gminyn jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
§ 25.
Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
§ 26.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Rozdział VI
Uchwalenie i zmiany w statucie
§ 27.
Uchwalenie statutu następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.
§ 28.
Zmiany w statucie uchwala sie odpowiednio, jak w § 27.

Załącznik nr 1 stanowi mapę gminy.

Załącznik nr 2
Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu.
4. Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu.
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borzytuchomiu
6. Szkoła Podstawowa w Niedarzynie.

Załącznik nr 3
Regulamin pracy Rady Gminy w Borzytuchomiu.
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa organizację wewnętrzną, tryb działania Rady Gminy i jej organów.
2. Rada działa na sesjach a także za posrednictwem komisji i radnych oraz wójta, jako organu wykonawczego.

II. Organizacja
§ 2.
Wewnętrzymi organami władzy są :
1. Przewodniczący.
2. Komisje stałe i doraźne.
§ 3.
1. Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszej sesji rozpoczynającej się kadencji.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.

III.
Sesje
A. Przygotowanie sesji
§ 4.
1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku obrad, wyznaczając miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się radnych najpóźniej na siedem dni przd terminem obrad.
3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz dołączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
4. Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady.
§ 5.
Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję.
B. Obrady
§ 6.
Ilekroć w dziale tym jest mowa o "przewodniczącym" należy przez to rozumieć prowadzącego obrady.
§ 7.
Sesje rady są jawne.
§ 8.
1. Sesję otwiera przewodniczący formułą : "Otwieram sesję Rady Gminy Borzytuchom".
2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza prawomocność obrad.
3. Obrady są prowadzone, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ustawowego składu rady (quorym).
§ 9.
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący ogłasza, iż od tego momentu rada nie może podejmować uchwał, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.
2. Jeżeli w porządku obrad pozostały do podjęcia uchwały i nadal brak quorum, przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona o nazwiska radnych, którzy opuścili obrady odnotowuje się w protokole.
§ 10.
1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
§ 11.
1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad.
2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, a także wójt.
§ 12.
Porządek obrad sesji, z wyjątkiem sesji zwoływanych na wniosek wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady winien zawierać co najmniej :
1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady
4. Podjęcie uchwał
5. Interpelacje i zapytania radnych.
§ 13.
1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad, po uzyskaniu akceptacji Rady.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z tym, że przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad oraz wójt mogą otrzymać prawo głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski radnych zgłoszone podczas sesji.
§ 14.
1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, takich jak :
- stwierdzenie quorum
- zdjęcia określonego tematu z porządku obrad
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały
- ponownego przeliczenia głosów
- powtórzenia głosowania (reasupmcji)
- ogłoszenia przerwy w obradach.
2. Powtórzenie głosowania (reasumpcja) następuje na uzasadniony wniosek, po uzyskaniu akceptacji Rady.
3. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje radnym pod głosowanie wnioski formalne.
§ 15.
Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na posiedzenie Rady.
§ 16.
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, dbając o to aby wypowiedzi dotyczyły meritum sprawy.
2. Jeżeli temat, sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłócają porządek obrad, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku" a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.
§ 17.
1. Podjęcie uchwał przez Radę Gminy na sesji odbywa się według następującej procedury :
- przedstawienie projektu uchwał
- przedstawienie opinii komisji rady
- prezentacja stanowiska wójta gminy w sprawie opinii i wniosków komisji
- dyskusja
- głosowanie poprawek zgłoszonych do projektu uchwały przez komisje. radnych oraz wójta. W pierwszej kolejności głosuje się poprawki najdalej idące.
- głosowanie nad projektem uchwały po przegłosowanych poprawkach.
2. Przewodniczący stwierdza fakt podjęcia lub nie podjęcia uchwały, podając licbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
§ 18.
1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy radny może składać interpelacje na sesji lub między sesjami.
2. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania kierowane do wójta.
3. Interpelację składa się na piśmie albo ustnie w biurze Rady Gminy.
4. W sprawach nie cierpiących zwłoki radny może złożyć interpelację bezpośrednio na sesji.
5. Wójt gminy udziela odpowiedzi na sesji oraz na życzenie radnego pisemnie.
§ 19.
1. Radny może składać wnioski i zapytania.
2. Zapytanie składa się na piśmie w biurze Rady Gminy lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porządku obrad.
3. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie w ciągu siedmiu dni, za pośrednictwem biura Rady Gminy.
§ 20.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę : "Zamykam sesję Rady Gminy Borzytuchom".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
§ 21.
1. Z każdej sesji Rady sporządza sie protokół, który powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać :
- numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolonta,
- stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
- nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
- odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
- uchwalony porządek obrad,
- przebieg obrad,a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
- przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się",
- podpis przewodniczącego oraz protokolanta.
2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
3. Protokół powinien być udostępniony radnym do zapoznania się w biurze Rady najpóźniej na trzy dni przed terminem obrad kolejnej sesji.
§ 22.
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, pisemne usprawiedliwienia nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.
2. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady.
4. Po przyjęciu przez Radę protokołu z sesji, wykłada się go w biurze Rady Gminy do publicznego wglądu.

C. Uchwały
§ 23.
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.
2. W sprawach uzasadnionych swoim ogólnospołecznym charakterem rada może podejmować rezolucje i apele.
§ 24.
1. Projekt uchwały powinien zawierać :
- przedmiot regulacji
- podstawę prawną
- proponowane uregulowania
- wykonawcę uchwały
- termin i sposób wejścia uchwały w życie
- uzasadnienie podjęcia uchwały
- akceptację prawną.
2. Projekt uchwały przed rozpatrzeniem na sesji, przewodniczący przekazuje komisjom do zaopiniowania. Za zgodą Rady przewodniczący może przedstawić na sesji do rozpatrzenia projekt uchwały nie przekazany wcześniej do zaopiniowania komisjom.
§ 25.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada przewodniczący, wójt, komisje a także grupa co najmniej 5-ciu radnych.
2. Inicjatywa uchwałodawcza winna być zgłoszona na piśmie.
§ 26.
1. Uchwały Rady winny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać w szczególności :
- datę, numer i tytuł
- podstawę prawną
- określenie przedmiotu
- określenie organu, któremu powierzono wykonanie uchwały
- termin wejścia w życie uchwały
- określenie sposobu opublikowania, gdy uchwała tego wymaga.
2. Uchwały mogą zawierać również inne elementy, jak na przykład :
- opisową treść wstępną
- przepisy przejściowe i derogacyjne
- uzasadnienie.
3. Uchwały podpisuje prowadzący obrady.
§ 27.
1. Biuro Rady Gminy zapisuje podjęte uchwały w rejestrze i przechowuje wraz z protokołami sesji.
2. Uchwały i wyciągi z protokołu biuro Rady Gminy przekazuje wójtowi gminy do realizacji.

IV. Głosowanie
§ 28.
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 29.
1. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki
2. Głosowanie jawne przeprowadza prowadzący obrady.
3. Przeliczenia głosów dokonuje przewodnczący obrad.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza prowadzący obrady.
§ 30.
1. W przypadkach wskazanych przez ustawy stosuje się głosowanie tajne.
2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna pod przewodnictwem jednego z jej członków.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart do głosowania według zasad zaproponowanych każdorazowo przez komisję skrutacyjną i przyjętych przez radę, a samo głosowanie przeprowadza się wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.
5. Na podstawie wyników tajnego głosowania, ogłoszonych przez komisję skrutacyjną, przewodniczący obrad stwierdza podjęcie przez radę uchwały.
§ 31.
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady chyba, że przepis ustawy stanowi inaczej.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. Przez zwykłą większość głosów rozumie się głosowanie, w którym za kandydatem lub wnioskiem opowie się większa liczba głosujących niż przeciwko, z wyłączeniem "wstrzymujuących się", które nie są uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania.
3. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy "za" kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ("przeciw", "wstrzymujących się").
4. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskeim przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
§ 32.
1. W obradach sesji uczestniczą przewodniczący Rad Sołeckich bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom, o których mowa w ust. 1.
3. Przewodniczącym Rad Sołeckich przysługuje prawo zgłaszania wniosków i zapytań do prowadzącego obrady, radnych oraz wójta.
4. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży i dieta na zasadch określonych przez radę.

V. Postanowienia końcowe
§ 33.
Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 4
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
§ 1.
1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "komisją" jest organem Rady Gminy Borzytuchom powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz sprawowania nadzoru nad działalnością organów sołectwa.
2. Członkiem komisji może być radny z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
§ 2.
1. Komisja pracuje według rocznego planu pracy, który przedstawia Radzie do zatwierdzenia.
2. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowy zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
4. Komisja wykonuje inne zadania zlecone ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym.
§ 3.
Komisja w ramach kontroli i nadzoru bada pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szcególności realizację uchwał Rady Gminy, określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności gminy.
§ 4.
Przewodniczący komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W szczególnie uzaasadnionych przypadkach komisja może termin ten skrócić.
§ 5.
1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony przez komisję spośród jej członków zespół kontrolujący liczący co najmniej dwóch członków.
2. Członkowie zespołu kontrolującego przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia, w którym winny być również wyszczególnione : przedmiot, zakres i termin kontroli.
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podpisuje przewodniczący Rady.
4. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli. Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania.
§ 6.
W ramach przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący uprawniony jest do :
- wstępu do pomieszczeń oraz innychobiektów jednostki kontrolowanej
- wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce a związanych z przedmiotem kontroli
- zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów
- wnioskowania do Rady Gminy o spowodowanie powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli
- zwracanie się do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli
- przyjmowanie od pracowników kontrolowanej jednostki oświadczeń.
§ 7.
Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowiązek :
- zapewnić kontrolującym odpowiednie warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli
- uzasadnić pisemnie odmowę udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów objętych tajemnicą państwową.
§ 8.
1. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący winien przestrzegać :
- przepisów bhp obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki
- przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawiarającymi tajemnicę państwową i służbową.
2. Działalność zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.
§ 9.
1. Z przebiegu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół, który podpisują wszyscy jego członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać :
- nazwe jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe jej kierownika
- imiona i nazwiska osób kontrolujących
- określenie przedmiotu i zakresu kontroli
- datę kontroli, ze wskazaniem czasu jej trwania
- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego
- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie
- ewentualne wyjaśnienie kierownika jednostki kontrolowanej
- wykaz załączników.
§ 10.
Komisja kieruje do kontrolowanych jednostek oraz w każdym przypadku do Wójta Gminy wystąpienie pokontrolne zawierające uwagi i wnioski dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, propozycje zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.
§ 11.
1. O terminie każdego posiedzenia komisji jej przewodniczący powiadamia przewodniczącego Rady Gminy.
2. Komisja jest władna wydać opinię w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej połowa jej członków.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 12.
1. Co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swej działalności.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności :
- zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowościami oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie
- wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości
- jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęciu odpowiedznich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.
§ 13.
Obsługę techniczno-biurową Komisji prowadzi biuro rady.

Załącznik nr 5
Tryb pracy komisji
§ 1.
Do zadań komisji należy :
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw zgłaszanych przez członków komisji,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.
§ 2.
Komisja przedkłada radzie gminy plan pracy oraz sprawozdanie z działalności raz w roku.
§ 3.
Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji.
§ 4.
Posiedzenie odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 5.
O terminie każdego posiedzenia komisji, przewodniczący komisji powiadamia przewodniczącego rady.
§ 6.
Komisja jest władna wydać opinię w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej połowa jej członków.
§ 7.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 8.
Komisja ze swojego posiedzenia sporządza protokół, który wraz z niezbędną dokumentacją przechowuje się w biurze Rady Gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 11:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
SUPERADMIN
(2005-12-20 11:52:51)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X