Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kontrolno-pomiarowymi przy ul. Sportowej w Borzytuchomiu - dz. nr 171/5,190/1,224/5,224/3 w obrębie Borzytuchom

GP.6733.11.2013                  Borzytuchom, 06.03.2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


        Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się że w dniu 04.03.2014r.  na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ,,ENBUD” Słupsk Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 14, 76 – 200 Słupsk, działającego w imieniu Inwestora tj. Energa Operator SA, Oddział w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76 – 200 Słupsk
została wydana  decyzja nr GP.6733.11.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kontrolno – pomiarowymi, przebieg inwestycji poprzez działki nr 190/1, 171/5, 224/5 i 224/3 dla zasilania działek nr 224/5, 224/3, 211/11, 221/16, 224/5, 224/4 obr. Borzytuchom.
      W związku z powyższym  informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  pokój nr 7.
       Od niniejszej  decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego obwieszczenia.
       Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody  uzasadniające to żądanie.

1.  Tablica ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,
 77-141 Borzytuchom
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
3. Strona internetowa BIP  U.G.
   

Z up. WÓJTA
Ludwik Megier
SEKRETARZ GMINY
   

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2014-03-06)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2014-03-06 10:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2014-03-06 10:48:53)