Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na działkach nr 49, 143/, 250/3 obr. Niedarzyno, gm. Borzytuchom

GP.6733.11.2018                                                                              Borzytuchom, 05.10.2018r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.08.2018r Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska działającego w imieniu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, Borzytuchom dotyczącego budowy sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na działkach nr 49, 143/, 250/3 obr. Niedarzyno, gm. Borzytuchom

 

została wydana decyzja nr GP.6733.11.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na nr 49, 143/, 250/3 obr. Niedarzyno, gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                      Borzytuchom

                                                                                                                      dr Witold Cyba

                                                                                                    …………………………………

         (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2018-10-23 13:52:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2018-10-23 13:53:25)