Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa oświetleniowej linii kablowej na dz. nr 202/7, 202/20, 202/26 obr. Borzytuchom

 

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

GP.6733.12.2018                                                                             Borzytuchom, 12.09.2018 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. 2017.1073 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2018r Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska działającego w imieniu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, Borzytuchom dotyczącego budowy oświetleniowej linii kablowej na dz. nr 202/7, 202/20, 202/26 obr. Borzytuchom

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                              

Wójt Gminy Borzytuchom

 dr Witold Cyba

                                                                    …………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

Wytworzył:
(2018-09-12)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2018-11-13 10:27:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2018-11-13 10:32:33)