Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej na działce nr 184/11 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

GP.6733.16.2018                                                                             Borzytuchom, 12.12.2018 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2018r Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, Borzytuchom dotyczącego budowy sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na działce nr 184/11 obr. Borzytuchom

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

                                                                                             

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

Ludwik Megier

………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

Wytworzył:
(2018-12-12)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-03-07 13:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-03-07 13:15:56)