Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 141/4, 250/3, 143/4, 141/12, 250/4 obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom

GP.6733.14.2018                                                                    Borzytuchom, dnia 22.02.2019 r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2018r., zmienionego w dniu 11.12.2018 r. Energa Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin dotyczącego budowy energetycznej  linii kablowej 0,4kV na działkach nr 141/4, 250/3, 143/4, 141/12, 250/4 obr. Niedarzyno gm. Borzytuchom

 

została wydana decyzja nr GP.6733.14.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa  energetycznej  linii kablowej 0,4kV na działkach nr 141/4, 250/3, 143/4, 141/12, 250/4  obr. Niedarzyno gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

Ludwik  Megier                                                                                                                   

…………………………………

 (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-04-15 14:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-04-15 14:12:08)