Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa odcinków linii kablowej 15kV w zamian odcinki linii napowietrznej 15kV nr 417 Jutrzenka w magistrali od słupa nr 62 do słupa nr 66 i w odgałęzieniu w kierunku stacji nr 04-0410 Elżbietowo od słupa nr 4 do słupa nr 8, gmina Borzytuchom

GP.6733.13.2018                                                           Borzytuchom, dnia 09 stycznia 2019 r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2018r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin dotyczącego budowy odcinków linii kablowej 15kV w miejsce odcinków linii napowietrznej 15kV nr 417 Jutrzenka w magistrali od słupa nr 62 do słupa nr 66 i w odgałęzieniu w kierunku stacji nr 04-0410 Elżbietowo od słupa nr 4 do słupa nr 8 na działkach nr 73/1, 72/1, 88, 89, 97, 108/2, 138, 140, 139, 135, 133, 132, 213/2, 130, 120 obr. Jutrzenka

 

została wydana decyzja nr GP.6733.13.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa  odcinków linii kablowej 15kV w miejsce odcinków linii napowietrznej 15kV na działkach nr 73/1, 72/1, 88, 89, 97, 108/2, 138, 140, 139, 135,133, 132, 213/2, 130, 120 obr. Jutrzenka gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Jutrzenka

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

Ludwik  Megier                                                                                                                    

…………………………………

 (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-04-15 14:13:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-04-15 14:14:48)