Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 30/19

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 17 maja 2019r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Borzytuchom w 2019r. w zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym

 

 

            Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019r. 688 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Borzytuchom nr XXXI/310/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się dotację na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Borzytuchom w zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym w wysokości  40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT

dr Witold Cyba


Do pobrania:

- Zarządzenie nr 30/19 Wójta Gminy Borzytuchom

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2019-05-17)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2019-05-22 12:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2019-05-22 12:52:48)