Rejestr Instytucji Kultury Gminy Borzytuchom

R E J E S T R

INSTYTUCJI KULTURY GMINY BORZYTUCHOM

 

Nr wpisu do rejestru

Data wpisu

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres

Organizator instytucji kultury

Nazwa podm. wspól. prowa.

akt utwo- rzenia

akt nadania statutu

1

2014.01.01

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury

GBiOK

Borzytu-

chom

ul.

Czter-

dziesto-

lecia 2

Gmina Borzytuchom

 

Uchwała

Nr XXVI/

211/13

Rady Gminy

B-chom

z dnia

06.11.

2013r.

Uchwała

Nr XXVI/

211/13

Rady

Gminy

B-chom

z dnia

06.11.

2013r.

 

W Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu prowadzony jest rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Rada Gminy Borzytuchom.

Sposób prowadzenia rejestru i udostępniania danych w nim zawartych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

- dostęp do danych jest otwarty,

- na wniosek wydaje się urzędowo poświadczone odpisy z rejestru lub księgi rejestrowej,

- odpisy wydaje się bezpłatnie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2014-08-12 12:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2014-08-12 12:32:03)