Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Borzytuchom

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

oraz uchwały Nr VII/49/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom – dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Borzytuchom,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Borzytuchom  - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 8.09.2017r. do 29.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, pokój nr 7) w godz. od 8.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium gminy rozwiązaniami odbędzie w dniu 28.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56), pokój nr 7 o godz. 14.00

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium gminy, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzytuchom z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom.

 

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2017-08-29 13:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-08-29 14:01:00)