Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule

 

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

GP.6733.6.2018                                                                               Borzytuchom, 07.05.2018 r.             

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. 2017.1073 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2018r. Przedsiębiorstwa Drogowego Roman Jereczek, Przyborzyce 7, 77-100 Bytów dotyczącego budowy ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” - odcinek E – od parkingu przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu do drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo zlokalizowanych na działkach nr 39/1, 58, 57, 16/2, 38/13 obr. Borzytuchom.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

Wytworzył:
(2018-05-07)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2018-05-23 12:23:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2018-07-23 13:49:10)