Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule

GP.6733.6.2018                                                                                Borzytuchom, 13.07.2018r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2018r. uzupełnionego w dniu 24.05.2018r Przedsiębiorstwa Drogowego Roman Jereczek, Przyborzyce 7, 77-100 Bytów dotyczącego budowy  ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom’’ - odcinek E – od parkingu przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu do drogi powiatowej Borzytuchom - Krosnowo zlokalizowanych na działkach nr 39/1,58,57,16/2,38/13 obr.Borzytuchom, zawiadamia się, że w dniu 13.07.2018 r.

 

została wydana decyzja nr GP.6733.6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj’’ w ramach projektu  pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” - odcinek E – od parkingu przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu do drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo  na działkach nr 39/1,58,57,16/2,38/13 obr.Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

dr Witold Cyba

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
(2018-07-13)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2018-07-23 13:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2018-07-23 13:49:46)