☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Czwartek 17.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie - Postanowienie o dokonaniu wykładni swojego postanowienia Nr GP - 7624/7/2006 z dnia 25.10.2006r. o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w miejscowościach Osieki i Niedarzyno, gmina Borzytuchom, w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

Borzytuchom, 16 lipca 2009r.

GP – 7624/7/06/09                                                                           

 

 

Na podstawie:

1/             74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

2/             art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./

i n f o r m u j ę

 

że w dniu 2009-07-16 Wójt Gminy Borzytuchom wydał postanowienie Nr GP – 7624/7/06/09 o dokonaniu wykładni swojego postanowienia Nr GP – 7624/7/2006 z dnia 25.10.2006r. o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w miejscowościach Osieki i Niedarzyno, gmina Borzytuchom, w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

                                        

            Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuję, że w każdym stadium postępowania strony mają prawo zaznajomienia się z materiałami zebranymi w powyższej sprawie.

 

            Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu w godzinach urzędowania, w pokoju nr 10.

 

            Od w/w postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 Na podstawie art. 49 K.p.a. informuję, że doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

            Wójt Gminy Borzytuchom informuję również, że w prowadzonym przez niego publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w postanowieniu.

 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w msc. Osieki
  3. na tablicy ogłoszeń w msc. Niedarzyno
  4. na tablicy ogłoszeń w msc. Borzytuchom
  5. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  ROMUALD TARNOWSKI

     ..........................................................................

                                                                                                                    pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

 

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2009-07-16 15:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2009-07-16 15:04:11)

 
liczba odwiedzin: 2287614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X