Rejestr Instytucji Kultury Gminy Borzytuchom

R E J E S T R

INSTYTUCJI KULTURY GMINY BORZYTUCHOM

Nr wpisu do rejestru

Data wpisu

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres

Organiza-tor instytucji kultury

Nazwa podm. wspól. prowa.

akt utwo- rzenia

akt nadania statutu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana

danych

2014.  01.01

 

 

 

 

 

 

 

2019.

05.27

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury

 

 

 

 

 

bez zmian

GBiOK

 

 

 

 

 

 

 

 

bez zmian

Borzytu-

chom

ul.

Czter-

dziesto-

lecia 2

 

 

 

Borzytu-chom

ul.

Danuty Siedzi-

kówny

„Inki” 2

Gmina Borzytu- chom

 

 

 

 

 

 

bez zmian

brak wpisu

 

 

 

 

 

 

 

bez zmian

Uchwała

Nr XXVI/

211/13

Rady Gminy

B-chom

z dnia

06.11.

2013r.

bez

zmian

Uchwała

Nr XXVI/

211/13

Rady

Gminy

B-chom

z dnia

06.11.

2013r.

bez zmian

 

 

 

W Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu prowadzony jest rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Rada Gminy Borzytuchom.

Sposób prowadzenia rejestru i udostępniania danych w nim zawartych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

- dostęp do danych jest otwarty,

- na wniosek wydaje się urzędowo poświadczone odpisy z rejestru lub księgi rejestrowej,

- odpisy wydaje się bezpłatnie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2014-08-12 12:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2021-07-20 14:47:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki