Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Borzytuchom, działając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom” (zw. dalej Projektu założeń)

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom”.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 22.02.2024 r., znak ONS.9022.1.5.2024.WR stwierdził, iż nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 26.03.2024 roku, znak RDOŚ-Gd-WOO.410.7.2024.JP.1. stwierdził, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom”.

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zachodzi możliwość odstąpienia od przeprowadzenia dla ww. dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wykazano bowiem, iż realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i dotyczy on obszaru w granicach jednej gminy.  W związku z czym organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś i odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.1 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom”.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzytuchom oraz na stronie BIP Gminy Borzytuchom.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-04-04 09:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 118 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-04-04 09:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-04-04 09:13:42)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki