Sołectwo Dąbrówka

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut

Rozdział I.  Zasady ogólne, nazwa i teren działania sołectwa.

§ 1.

Sołectwo działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191),

- Statutu Gminy i niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ogół mieszkańców wsi Dąbrówka stanowi wspólnotę samorządową o nazwie sołectwo Dąbrówka.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

Rozdział II.  Zakres działania sołectwa.

§ 3.

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

2. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

§ 4.

1. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

2. Sołectwo ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością Zarządu i Rady Gminy.

Rozdział III.  Organy sołectwa.

§ 5

Organami sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodwczy.

2. Sołtys jako organ wykonawczy.

3. Rada Sołecka (w ilości 3-5 członków) jako organ wspierający sołtysa.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwał w drodze głosowania.

2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostaną o nim powiadomieni co najmniej na 3 dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Uchway zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie krótszym niż 0,5 godziny po upływie terminu pierwszego i wówczas podejmuje się uchwały bez względu na ilość osób obecnych na zebraniu.

5. Dopuszczalne jest podanie obu terminów zebrania w powiadomieniu o zebraniu.

6. Zebranie wiejskie zwołuje:

1/ sołtys,

2/ wójt,

3/ na wniosek 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Wójt Gminy zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie.

§ 7.

1. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej w ilości 3-5 osób wybierają w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje zarząd gminy. W tym celu zarząd gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród członków zarządu.

3. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

Do zadań komisji należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów, sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołysa, Zarząd Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

7. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

8. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 8.

1. Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa podlega zebraniu wiejskiemu w sprawach własnych i wykonuje zadania okeślone uchwałami zebrania.

2. Sołtys podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do których został upoważniony przez Radę Gminy bądź przepisy prawa.

3. Sołtys organizuje wykonanie zadań sołectwa określonych uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy.

4. Sołtys prowadzi inkaso zobowiązań pieniężnych i innych należności finansowych gminy oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną przewidzianą przepisami prawa.

5. Sołtys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porządku publicznego na terenie sołectwa.

6. Za czynności zlecane przez Radę Gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej przepisami lub w umowie.

7. Rada Gminy może przyznać sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej nagrodę rzeczową lub finansową.

Rozdział IV.  Mienie sołeckie

§ 9.

Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego położonego na obszarze będącego jego własnością lub przekazanego przez Radę Gminy. Wyszczególnienie składników mienia, które mogą byż przekazane sołectwu określi Rada Gminy po zakończeniu komunalizacji mienia.

§ 10.

Sołectwo rozporządza dochodami będącymi jego udziałem w budżecie gminy i pochodzącymi z zarządu własnym mieniem komunalnym w sposob określony przez zebranie wiejskie z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych.

§ 11.

Podstawę gospodarki finansaowej sołectwa stanowi uchwalony przez zebranie wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszczący się w ramach budżetu gminy.

§ 12.

1. Fundusze sołectwa prowadzone są na rachunku bankowym.

2. Rachunkiem bankowym dysponuje sołtys zgodnie z rocznym planem rzeczowo-finansowym sołectwa.

3. Kontrasygnaty dokonuje upoważniony przez Zarząd Gminy pracownik prowadzący techniczną obsługę finansową sołectw.

4. Kontrolę finansów sołectwa przeprowadza Skarbnik Gminy.

Rozdział V.  Nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 13.

1. Bieżący nadzór nad działalnością sołectwa pełni zarząd gminy.

2. Wójt Gminy może upoważnić pracowników urzędu Gminy do przeprowadzenia kontroli działalności sołectwa. W kontrolach tych bierze udział sołtys lub członkowie rady sołeckiej.

§ 14.

Rada Gminy przynajmiej raz w roku ocenia działalność sołectwa.

§ 15.

Zmiany statutu uchwala Rada Gminy w Borzytuchomiu.

Sołtys wsi Dąbrówka

Nazwisko i imię: Katarzyna Meger

Adres: Dąbrówka 7m, 77-100 Bytów

Telefon: 660 686 426

Rada Sołecka

1. Alicja Trzebiatowska

2. Małgorzata Lass

3. Joanna Komarzańska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Iwaniuk Artur
(2005-12-20 11:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Megier Irena
(2019-06-24 11:40:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki