Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom”.    

 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom” wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wykazuje ponadto kierunki działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, tym samym emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą w szczególności wymiany źródeł ciepła na kotły spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej, termomodernizacji obiektów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej, a więc małych instalacji OZE.

„Projekt założeń (…)” zawiera wszystkie kluczowe elementy. Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) powinno zawierać:

 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ,
 • Zakres współpracy z innymi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, umożliwia ponadto:

 • Skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,
 • Uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej,
 • Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,
 • Osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom oraz na stronie internetowej Gminy Borzytuchom https://ug.borzytuchom.ibip.pl/public/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 06.03.2024 r. do dnia 27.03.2024 r.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  ug@borzytuchom.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Borzytuchom.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borzytuchom
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-03-06 11:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 46 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-03-06 11:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2024-03-06 11:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki