Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Borzytuchom – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do spisu rolnego na terenie Gminy Borzytuchom. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Borzytuchom,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

1)    Formularz zgłoszenia kandydatury zawierający:  
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– telefon,
– adres email
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagania pkt 1-4 (załącznik nr 1).
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (załącznik nr 2).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 1) Urzędu Gminy
w Borzytuchomiu, w godzinach pracy Urzędu lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:

Zgodnie z treścią pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2020 r., znak pisma GDK-WO.5743.5.2020.KM.1 w Gminie Borzytuchom zostanie powołany 1 rachmistrz spisowy.

 

 

Informacje dla osób składających oferty:

 

1) Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Termin szkolenia 3.08.2020r. –11.09.2020 r.

2) Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

3) Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

4) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

5) Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                              Wójt Gminy Borzytuchom

                                                                                                        dr Witold Cyba


Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

- załącznik nr 1 - zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego

- załącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

- klauzula informacyjna w związku z przeprowadzeniem naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych


 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom ? Gminny Komisarz Spisowy
(2020-06-15)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2020-06-17 11:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2020-06-17 11:21:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki