☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzytuchom uchwały nr XXX/198/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 z dnia 22 maja 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w gminie Borzytuchom.

 

Przedmiotem uchwały jest zmiana granic obszaru objętego planem, przedstawiona na mapie stanowiącej aktualny załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu adres: 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56 w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania, na podstawie uchwały Radę Gminy Borzytuchom nr XXX/198/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 z dnia 22 maja 2007 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Borzytuchom w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu adres: 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56 w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@borzytuchom.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą mogły być składane po podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwościach zapoznania się z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów, w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

 

                                                                               Wójt Gminy Borzytuchom

 

Romuald Tarnowski

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2010-07-29 08:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2010-07-29 08:01:21)

 
liczba odwiedzin: 2276773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X