☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Struszewo (działka nr 196) gmina Borzytuchom (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

GP.7323.1.2011                                         Borzytuchom, 22.05.2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Nr XXIV/163/09 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ze zmianą na podstawie Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2010 roku),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Struszewo (działka nr 196) gmina Borzytuchom (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

 

w dniach od 5.06.2012r. do 6.07.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, pokój nr 7) w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie w dniu 28.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56), w sali konferencyjnej o godz. 13.00.

 

Obszar opracowania położony jest na północ od zainwestowania miejscowości Struszewo  oraz na zachód od drogi publicznej powiatowej nr 1767G Borzytuchom – Struszewo.

Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów dla potrzeb funkcji zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funkcjami towarzyszącymi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzytuchom z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom.

 

 

 

                                                  Wójt Gminy

                                      Witold Cyba

 

 

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2012-05-22)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2012-05-22 13:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2012-05-22 13:50:34)

 
liczba odwiedzin: 2276670

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X