☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90mm PE dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Borzytuchom, gmina Borzytuchom

GP.6220.2.2013                             Borzytuchom, dnia 05.02.2013r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

Na podstawie :
    art.29,30,33 ust.1 i  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199  poz. 1227 z późn. zm. )

i n f o r m u j ę

że w dniu 2013-02-01  zostało  wszczęte postępowanie  na wniosek  Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „INFRA-SYSTEM” Renata Kacperek-Sotomska ul. Kolejowa 36,
75-108 Koszalin, działającego w imieniu Gminy Borzytuchom w ramach udzielonego pełnomocnictwa  przez Wójta Gminy Borzytuchom, dotyczące  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90mm PE  dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Borzytuchom,  gmina Borzytuchom.
 

 Planowana  inwestycja będzie polegała na wykonaniu:
Rodzaj Przedsięwzięcia: sieć wodociągowa rozdzielcza dn 90 mm PE
Sieć wodociągowa rozdzielcza dn 90mm PE , zasilająca w wodę dc. bytowo-gospodarczych mieszkańców istniejącej i planowanej zabudowy pobliskich działek. Planuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur zgrzewanych PE (polietylenowych) o średnicy Ø 90 mm i długości  ca 700,00mb.
    Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Borzytuchom na  działkach  nr: 57, 52, 16/2, 38/13, 38/2, 174/3, 38/6, 38/5, 38/14, 38/4, 38/3, 39/1, 38/12.

        Z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w  siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu , w pokoju nr 7.
        Wnioski i uwagi należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się    niniejszego   obwieszczenia, w pokoju nr 7  Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach pracy  urzędu.


Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
       Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć  wyszczególnionych w
§2 i §3  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397).
     W związku  z powyższym  planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 Planowane zamierzenie  inwestycyjne położone jest w  Parku Krajobrazowym Doliny Słupi.  W odniesieniu  do Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” obowiązują  zapisy Uchwały  nr  146/VII/11 Sejmiku  Wojewódzkiego  Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011r.  w spawie  Parku Krajobrazowego  „Dolina Słupi”  (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 66 , poz.1461) oraz obszarze Natura 2000 PLB 220002 „Dolina Słupi”. 
Trasa planowanej inwestycji  zlokalizowana jest głownie wzdłuż  pasów drogowych dróg publicznych.
Z uwagi na lokalizację – nie  przebiega  przez miejsca  cenne  przyrodniczo  oraz miejsca  gniazdowania ptaków. Zasięg oddziaływania inwestycji będzie skupiał się  wyłącznie w obrębie pasa  drogowego i gruntów rolnych i nie  będzie miał żadnego  negatywnego  wpływu na przyległe obszary sąsiednie.
      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt  Gminy Borzytuchom.           
       Na podstawie  art. 21 w/w  ustawy  Wójt Gminy  Borzytuchom  informuje  również, że w publicznie  dostępnym  wykazie  danych o dokumentach, zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie,  udostępnionym  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu na stronie http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w wniosku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy  ogłoszeń w msc. Borzytuchom
3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl
WÓJT
 dr Witold Cyba
……………………………………..    
  pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

           

Wytworzył:
Agnieszka Czapiewska
(2013-02-05)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-02-05 13:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2013-03-13 13:25:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 463