☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa linii 110kV relacji Bytów-Gałąźnia Mała

GP.6220.3.2013                                                                   Borzytuchom, dnia 06 marca 2013r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

 

Na podstawie : art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art.29,30,33 ust.1 i  74 ust. 3  oraz art. 75 ust 4, art.71 ust 2 pkt 2, art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o    udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199  poz. 1227 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     

 

i n f o r m u j ę

 

że w dniu 2013-02-19 zostało  wszczęte postępowanie  na wniosek  WZRT-PÓŁNOC

Sp. z o.o. ul.Siennicka 25,80-758 Gdańsk, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR  S.A. w ramach udzielonego pełnomocnictwa, dotyczące  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na

„Przebudowie linii 110kV relacji Bytów – Gałąźnia Mała.”

 

 

 Planowana  inwestycja będzie polegała na wykonaniu:

Planowana do realizacji inwestycja, polega na przebudowie jednotorowej, napowietrznej linii energetycznej o napięciu 110 kV, w relacji GPZ Bytów – GPZ Gałąźnia Mała. Całkowita długość przedsięwzięcia wyniesie około 18,725 km. Linia prowadzić będzie przez obszar trzech gmin i zamyka się w granicach jednego powiatu – bytowskiego, w województwie pomorskim. W ramach inwestycji rozebrana zostanie istniejąca obecnie linia wraz ze słupami i ich fundamentami, a po jej trasie przeprowadzona nowa linia o lepszych parametrach technicznych, wykorzystująca korytarz przestrzenny ciągu liniowego istniejącego obecnie.

Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397), inwestycja kwalifikowana jest jako: § 3. ust. 1 pkt. 7: „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie energetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2. ust. 1 pkt. 6”. Wobec powyższego, zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75, ust. 4 ustawy OOŚ, Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Borzytuchom, na terenie której znajduje się największa część inwestycji.

Budowa i późniejsze utrzymanie linii energetycznych, zaliczane są do celów publicznych zgodnie

z art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędna będzie do uzyskania zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), następujących decyzji administracyjnych:

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tu: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),

- decyzji o pozwoleniu na budowę,

- pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych [przejścia linii energetycznych przez wody i wały przeciwpowodziowe, traktowane są zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2012 r., poz. 145), jako wykonanie urządzeń wodnych];

 Ponadto możliwe jest wykonanie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.

 

Skala przedsięwzięcia

Istniejąca obecnie i planowana po jej trasie nowa inwestycja przesyłowa, posiadają długość wynoszącą ok. 18,725 km. Jest to stosunkowo krótka linia dystrybucyjna wysokiego napięcia, względem innych odcinków linii 110 kV na terenie województwa pomorskiego. Jej zasięg przestrzenny i administracyjny nie wykracza poza jeden powiat, jednak skutki stabilizacyjne realizacji przedsięwzięcia dla sieci energetycznej, przekraczają obszar dwóch powiatów i sprawiają że jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

 

 Usytuowanie przedsięwzięcia

Linia zamyka się w granicach powiatu bytowskiego i prowadzi przez teren trzech gmin:

Gmina Borzytuchom – 6,965 km

Gmina Kołczygłowy – 5,73 km

Gmina Bytów – 5,58 km

Planowany przebieg trasy linii 110 kV relacji GPZ Bytów – GPZ Gałąźnia Mała na mapie ewidencyjnej gruntów z oznaczonymi numerami działek, przedstawiony został na załączniku graficznym do  karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na etapie sporządzania projektu budowlanego, przeprowadzone zostaną badania geotechniczne gruntu w punktach planowanych lokalizacji słupów kratownicowych. W przypadku stwierdzenia trudnych warunków geotechnicznych, możliwe są niewielkie odchylenia trasy linii, jednak wyłącznie w ramach działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykaz działek objętych planowaną inwestycją (kolorem żółtym zaznaczone są działki na których nie będzie posadowionych urządzeń, ale na które linia będzie oddziaływać)

 

Lp.

Numer działki

Obręb

Gmina

1

2/13

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

2

2/12

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

3

2/16

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

4

1

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

5

20/7

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

6

9/1

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

7

20/2

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

8

102

0005 Gałąźnia Mała

Kołczygłowy

9

32

0009 Krępnica

Kołczygłowy

10

33

0009 Krępnica

Kołczygłowy

11

48

0009 Krępnica

Kołczygłowy

12

63

0009 Krępnica

Kołczygłowy

13

79

0009 Krępnica

Kołczygłowy

14

78

0009 Krępnica

Kołczygłowy

15

100

0009 Krępnica

Kołczygłowy

16

99

0009 Krępnica

Kołczygłowy

17

123

0009 Krępnica

Kołczygłowy

18

122

0009 Krępnica

Kołczygłowy

19

148/1

0009 Krępnica

Kołczygłowy

20

146/3

0006 Krosnowo

Borzytuchom

21

148/2

0006 Krosnowo

Borzytuchom

22

147/3

0006 Krosnowo

Borzytuchom

23

172/1

0006 Krosnowo

Borzytuchom

24

160

0006 Krosnowo

Borzytuchom

25

159

0006 Krosnowo

Borzytuchom

26

158

0006 Krosnowo

Borzytuchom

27

157

0006 Krosnowo

Borzytuchom

28

151

0006 Krosnowo

Borzytuchom

29

162

0006 Krosnowo

Borzytuchom

30

118/2

0006 Krosnowo

Borzytuchom

31

177

0006 Krosnowo

Borzytuchom

32

178

0006 Krosnowo

Borzytuchom

33

179

0006 Krosnowo

Borzytuchom

34

180

0006 Krosnowo

Borzytuchom

35

181

0006 Krosnowo

Borzytuchom

36

167

0006 Krosnowo

Borzytuchom

37

166

0006 Krosnowo

Borzytuchom

38

150

0006 Krosnowo

Borzytuchom

39

135

0006 Krosnowo

Borzytuchom

40

131/3

0006 Krosnowo

Borzytuchom

41

131/2

0006 Krosnowo

Borzytuchom

42

100

0006 Krosnowo

Borzytuchom

43

83

0006 Krosnowo

Borzytuchom

44

84

0006 Krosnowo

Borzytuchom

45

85

0006 Krosnowo

Borzytuchom

46

86/1

0006 Krosnowo

Borzytuchom

47

205/1

0006 Krosnowo

Borzytuchom

48

79

0006 Krosnowo

Borzytuchom

49

77

0006 Krosnowo

Borzytuchom

50

78

0006 Krosnowo

Borzytuchom

51

27

0008 Osieki

Borzytuchom

52

28

0008 Osieki

Borzytuchom

53

29/4

0008 Osieki

Borzytuchom

54

29/5

0008 Osieki

Borzytuchom

55

30

0008 Osieki

Borzytuchom

56

36

0008 Osieki

Borzytuchom

57

31

0008 Osieki

Borzytuchom

58

33

0008 Osieki

Borzytuchom

59

37/1

0008 Osieki

Borzytuchom

60

39/3

0008 Osieki

Borzytuchom

61

41/2

0008 Osieki

Borzytuchom

62

42

0008 Osieki

Borzytuchom

63

55

0008 Osieki

Borzytuchom

64

6

0008 Osieki

Borzytuchom

65

202/1

0008 Osieki

Borzytuchom

66

202/2

0008 Osieki

Borzytuchom

67

7/8

0008 Osieki

Borzytuchom

68

236/2

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

69

235/2

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

70

200/2

0008 Osieki

Borzytuchom

71

257

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

72

130/1

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

73

284

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

74

124/1

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

75

256

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

76

117/1

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

77

244/1

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

78

106

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

79

105

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

80

243

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

81

65

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

82

66

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

83

64

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

84

86

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

85

247

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

86

85

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

87

84

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

88

83

0007 Niedarzyno

Borzytuchom

89

3/2

0003 Grzmiąca

Bytów

90

3/4

0003 Grzmiąca

Bytów

91

178

0003 Grzmiąca

Bytów

92

2/12

0003 Grzmiąca

Bytów

93

5

0003 Grzmiąca

Bytów

94

187

0003 Grzmiąca

Bytów

95

6

0003 Grzmiąca

Bytów

96

180

0003 Grzmiąca

Bytów

97

79

0003 Grzmiąca

Bytów

98

186

0003 Grzmiąca

Bytów

99

420

0013 Świątkowo

Bytów

100

19/4

0013 Świątkowo

Bytów

101

319/3

0013 Świątkowo

Bytów

102

318/2

0013 Świątkowo

Bytów

103

319/4

0013 Świątkowo

Bytów

104

318/1

0013 Świątkowo

Bytów

105

23/3

0013 Świątkowo

Bytów

106

22/10

0013 Świątkowo

Bytów

107

22/1-P

0013 Świątkowo

Bytów

108

24/3

0013 Świątkowo

Bytów

109

27/4

0013 Świątkowo

Bytów

110

28

0013 Świątkowo

Bytów

111

30/1

0013 Świątkowo

Bytów

112

38/1

0013 Świątkowo

Bytów

113

39/7

0013 Świątkowo

Bytów

114

34/1

0013 Świątkowo

Bytów

115

72

0013 Świątkowo

Bytów

116

71/1

0013 Świątkowo

Bytów

117

70/9

0013 Świątkowo

Bytów

118

74

0013 Świątkowo

Bytów

119

70/8

0013 Świątkowo

Bytów

120

70/6

0013 Świątkowo

Bytów

121

23

0013 Świątkowo

Bytów

122

317/3

0013 Świątkowo

Bytów

123

98/2

0013 Świątkowo

Bytów

124

9/13

0013 Świątkowo

Bytów

125

9/2

0013 Świątkowo

Bytów

126

165/6

0013 Świątkowo

Bytów

127

165/7

0013 Świątkowo

Bytów

128

165/9

0013 Świątkowo

Bytów

129

165/8

0013 Świątkowo

Bytów

130

165/4

0013 Świątkowo

Bytów

131

175/2

0006 Bytów 103

miejska Bytów

132

176/12

0006 Bytów 103

miejska Bytów

133

161

0013 Świątkowo

Bytów

134

82/2

0013 Świątkowo

Bytów

135

186

0013 Świątkowo

Bytów

136

187

0013 Świątkowo

Bytów

137

185

0013 Świątkowo

Bytów

138

78

0006 Bytów 103

miejska Bytów

139

76

0006 Bytów 103

miejska Bytów

140

13

0006 Bytów 103

miejska Bytów

141

9/2

0006 Bytów 103

miejska Bytów

 

 

 

W ramach planowanej budowy napowietrznej linii 110 kV GPZ Bytów – GPZ Gałąźnia Mała, przewiduje się w szczególności:

-rozbiórkę istniejących 69 sztuk słupów serii S12,

-rozbiórkę przewodów roboczych typu AFL6-120 mm2,

-rozbiórkę przewodów odgromowych typu AFL 1,7-50 mm2, AFL 1,7-70 mm2,

-możliwość skablowania – zamiany na odcinki ułożone w podziemnym kablu – krzyżowanych odcinków linii SN 15 kV i NN 0,4 kV,

-budowę fundamentów słupów (terenowe, studniowe lub palowe – w zależności od warunków geotechnicznych),

-zabudowę 65÷69 słupów kratowych serii B2 o konstrukcji wzmocnionej o ok. 10% względem słupów dotychczas stosowanych (wymagania normowe PN-EN 50341-1:2005 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV, Część 1, Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”), dopuszczalne są niewielkie zmiany ilości słupów,

-podwieszenie przewodów roboczych typu AFL6-240 mm2 zawieszonych w układzie pionowym, dla przewodów roboczych przewidziano temperaturę pracy +80°C,

-podwieszenie przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem sterującym,

-izolacja – łańcuchy izolatorowe wykonane z izolatorów kompozytowych.

 

      Planowana do realizacji inwestycja, prowadzi niemal w całości przez tereny objęte prawnymi formami ochrony przyrody, a w szczególności:

Ø planowany obszar Natura 2000  „Dolina Rzeki Słupi”,

Ø obszar Natura 2000 PLB220002 „Dolina Słupi”,

Ø Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

Planowane zamierzenie  inwestycyjne położone jest w  Parku Krajobrazowym Doliny Słupi.  W odniesieniu  do Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” obowiązują  zapisy Uchwały  nr  146/VII/11 Sejmiku  Wojewódzkiego  Pomorskiego z dn. 27 kwietnia 2011r.  w spawie  Parku Krajobrazowego  „Dolina Słupi”  (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 66 , poz.1461).

            Z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu , w pokoju nr 7.

      Wnioski i uwagi należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7  Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach pracy  urzędu.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt  Gminy Borzytuchom, natomiast  organami  właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku  oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Bytowie .

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia  o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w  przedsięwzięcia .

           Na podstawie  art. 21 w/w  ustawy  Wójt Gminy  Borzytuchom  informuje  również,

że w publicznie  dostępnym  wykazie  danych o dokumentach, zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie,  udostępnionym  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu na stronie http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w wniosku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej  wiadomości:

  1. na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy  ogłoszeń w msc. Krosnowo, Osieki, Niedarzyno
  3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl
  4. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy Kołczygłowy,

 oraz  msc. Gałąźnia Mała, Krępnica

  1. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Bytów,                  

 oraz w msc. Grzmiąca, Świątkowo

  1. na stronach  internetowych Urzędu Gminy Kołczygłowy,
  2. na stronach  internetowych Urzędu Miasta i Gminy Bytów

WÓJT

                                                                                         dr Witold Cyba

                                                                                      ……………………………….

                                                                                         pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

Wytworzył:
Agnieszka Czapiewska
(2013-03-06)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-03-08 08:29:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-04-19 21:30:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 199