☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90mm PE dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Borzytuchom, gmina Borzytuchom

GP.6220.2.2013                        Borzytuchom, 11 marca 2013r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

Na podstawie :
    art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199  poz. 1227 z późn. zm. )

i n f o r m u j ę

że w dniu 11.03.2013r.  Wójt Gminy Borzytuchom wydał decyzję  ( znak sprawy: GP.6220.2.2013) o umorzeniu postępowania  w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90mm PE dla  projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości w Borzytuchom, gmina Borzytuchom ”, w związku  z prowadzonym postępowaniem na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii środowiska „INFRA-SYSTEM” Renata Kacperek-Sotomska, ul. Kolejowa 36,75-108 Koszalin, działającej w imieniu Gminy Borzytuchom w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Borzytuchom.

           Zgodnie  z art. 10 § 1 K.p.a.  informuję , że w każdym stadium  postępowania strony mają  prawo  zaznajomienia się z materiałami  zebranymi w powyższej sprawie.

            Z treścią  wydanej decyzji  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu w godzinach  urzędowania, w pokoju nr 7.
     

            Na podstawie  art. 21 w/w  ustawy  Wójt Gminy  Borzytuchom  informuje  również, że w publicznie  dostępnym  wykazie  danych o dokumentach, zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie,  udostępnionym  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu na stronie http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w wniosku.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy  ogłoszeń w msc. Borzytuchom ,
3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl


WÓJT
dr Witold Cyba

…..……………………………….
pieczęć imienna i podpis  osoby  upoważnionej
           

Wytworzył:
Agnieszka Czapiewska
(2013-03-11)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-03-13 13:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2013-03-13 13:25:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 348