☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - Przebudowa linii 110kV relacji Bytów-Gałąźnia Mała

GP.6220.3.2013                     Borzytuchom,17 kwietnia 2013r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM


Na podstawie : art.. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,    udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199  poz. 1227 z późn. zm.)
                                                                                                                                                                                           

Wójt Gminy Borzytuchom zawiadamia

iż  postanowieniem nr GP.6220.3.2013 z dnia 17.04.2013r. zobowiązał WZRT- PÓŁNOC
Sp. z o.o. ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR  S.A. w ramach udzielonego pełnomocnictwa, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie linii 110kV relacji Bytów – Gałąźnia Mała” do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:
- analizy wpływu przedsięwzięcia na sąsiadujące ekosystemy wodne i leśne;
- charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia z uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych  oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r.,wraz z ich rozmieszczeniem przestrzennym;
-analizę bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na gatunki chronione  znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia;
- wskazanie środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym gatunki objęte ochroną i określenie stopnia przewidywanych zmian w ekosystemach pomimo ich zastosowania.

 

Obwieszczenie o potrzebie przeprowadzenia raportu podaje się do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy  ogłoszeń w msc. Krosnowo, Osieki, Niedarzyno
3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl
4. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy Kołczygłowy,
 oraz  msc. Gałąźnia Mała, Krępnica
5. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Bytów,                   
 oraz w msc. Grzmiąca, Świątkowo
6. na stronach  internetowych Urzędu Gminy Kołczygłowy,
7. na stronach  internetowych Urzędu Miasta i Gminy Bytów


WÓJT
dr Witold Cyba
……………………………….
pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej 
 

 

Wytworzył:
Agnieszka Czapiewska
(2013-04-17)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-04-18 07:49:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-04-19 21:30:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 11