☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

GP.6720.1.2013                                                                                  Borzytuchom, 14.05.2013r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Na podstawie art. 39 i 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXI/176/13 z dnia 5 lutego 2013 roku

 

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

 

Celem zmiany studium jest ustalenie kierunków zmian w przeznaczeniu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno (zgodnie z aktualną polityką przestrzenną Gminy Borzytuchom). Zmiana dotyczy terenu działki nr 32/3, w obszarze której planowana jest realizacja zagospodarowania i zabudowy o charakterze mieszkalno-turystycznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@borzytuchom.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom. 

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2013-05-14)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-05-14 11:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-07-23 08:20:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 425