☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez RDOŚ w Gdańsku - Przebudowa linii 110kV relacji Bytów-Gałąźnia Mała

GP.6220.3.2013                       Borzytuchom, 14 listopad 2013r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM


Na podstawie : art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r., poz. 267) w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1235)
                                                                                             

zawiadamiam

strony postępowania , że w dniu 8 listopada 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 8 listopada 2013r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4242.103.2013.MCZ.6. uzgodnił realizację i określił warunki dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa linii 110kV relacji Bytów –Gałąźnia Mała”
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
rozbiórkę istniejących 69 sztuk słupów serii S12; rozbiórkę przewodów roboczych; rozbiórkę przewodów odgromowych;  przejście linii nad krzyżowanymi odcinkami linii SN 15kV i nn  0,4kV;  budowę funda mętów słupów; zabudowę 65-69słupów kratowych serii 240; podwieszenie przewodów roboczych;  podwieszenie przewodów odgromowych, skojarzonych ze światłowodem sterującym;  montaż izolacji- łańcuchy izolatorowe wykonane z izolatorów kompozytowych.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt Gminy Borzytuchom na wniosek inwestora : ENERGA-OPERATOR S.A. działającego poprzez pełnomocnika p. Marka Wysockiego z WZRT-PÓŁNOC Sp. z.o.o.              
Obszar przeznaczony pod planowaną przebudowę linii energetycznej prowadzi przez obszar trzech gmin:
* Kołczygłowy na działkach ew.nr:
- w obrębie 0005 Gałąźnia Mała- 2/13,2/12,2/12,1,20/7,9/1,20/2,102;
- w obrębie 0009 Krępnica -32,33,48,63,79,78,100,99,123,122,148/1;
* Borzytuchom, na działkach ew.nr:
- w obrębie 0006 Krosnowo -146/3,148/2,147/3,172/1,160159,158,157, 151,162,118/2,177,178, 180, 181, 167, 166, 150,135,131/3,131/2 ,100, 83,84,85,86/1,205/1,79,77,78,
- w obrębie 0008 Osieki -27,28,29/4,29/5,30,36,31,33,37/1,39/3 , 41/2 , 42,55,6,202/1, 202/2,7/8,200/2
-  w obrębie 0007 Niedarzyno – 236/2, 235/2,257,130/1, 284,124/1 256,117/1 ,244/1 ,106,105,243,65,66,64,86,247,85,84,83
* Bytów ,na działkach Ew.nr:
- w obrębie 0003 Grzmiąca- 3/2,3/4,178,2/12,5,187,6,180,79,186,
- w obrębie  0013Swiątkowo-420,19/4,319/3,318/2,319/4,318/1, 23/3,22/10,22/1-P,  24/3,27/4,28,30/1,38/1,39/7, 34/1,72,71/1, 70/9,74,70/8,70/6,23,317/3, 98/2,9/13,9/2,165/6, 165/7,165/9, 165/8,165/4,161,82/2,186,187,185
- w obrębie  0006 Bytów 103-175/2,176/12,78,76,13,9/2.

Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu
Gminy Borzytuchom w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie podaje się do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy  ogłoszeń w msc. Krosnowo, Osieki, Niedarzyno
3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl
4. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu  Gminy Kołczygłowy,
 oraz  msc. Gałąźnia Mała, Krępnica
5. na tablicach  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Bytów,                   
 oraz w msc. Grzmiąca, Świątkowo
6. na stronach  internetowych Urzędu Gminy Kołczygłowy,
7. na stronach  internetowych Urzędu Miasta i Gminy Bytów


WÓJT

dr Witold Cyba
……………………………….
pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej 
 

 

Wytworzył:
Agnieszka Czapiewska
(2013-11-14)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-11-15 08:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-04-19 21:30:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 246