☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa linii 110kV relacji Bytów-Gałąźnia Mała

GP 6220.3.2013                        Borzytuchom, 02.01. 2014r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

        Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.) w związku z art.3 ust.1 pkt 11,  art.38 i art. 85 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.)   na wniosek WZRT-PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk działającego w imieniu ENERGA- Operator S.A. Oddział w Słupsku została wydana  decyzja nr GP. 6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – polegającej na : „Przebudowie linii 110 kV relacji Bytów- Gałąźnia Mała”.

 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia  obejmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych i obrębach geodezyjnych:

Kołczygłowy, na działkach ew. nr:

-w obrębie 0005 Gałąźnia Mała- 2/13, 2/12, 2/16, 1, 20/7,9/1, 20/2,102;

-w obrębie 0009 Krępnica – 32,33,48,63,79,78,100,99,123,122,148/1;

Borzytuchom, na działkach ew. nr:

- w obrębie  0006 Krosnowo- 146/3, 148/2, 147/3,172/1, 160,159, 158,157,151, 162,118/2,177, 178, 179, 180,181, 167,166, 150, 135, 131/3,131/2,100,83,84,85,86/1,205/1,79,77,78;

-w obrębie 0008 Osieki- 27,28,29/4,29/5,30,36,31,33,37/1,39/3,41/2, 42,55,6 202/1, 202/2,7/8,200/2;

-w obręb 0007 Niedarzyno- 236/2,235/2,257,130/1 284,124/1, 256,117/1, 244/1, 106, 105, 243, 65, 66, 64, 86, 247, 85, 84 ,83;

Bytów , na działkach ew. nr:

-w obrębie 0003 Grzmiąca- 3/2 ,3/4,178,2/12,5,187,6,180,79,186

-w obrębie 0013 Świątkowo- 420,19/4,319/3,318/2,319/4,318/1,23/3,22/10,22/1-P,24/3, 27/4,28,30/1,38/1 39/7,34/1, 72,71/1,70/8,70/6,23,317/3,98/2, 9/13,9/2,165/6,165/7, 165/9, 165/8,165/4,161,82/2,186,187,185;

- w obrębie 0006 Bytów 103-175/2,176/12,78,76,13,9/2.

      W związku z powyższym  informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  pokój nr 7.

       Od niniejszej  decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego obwieszczenia.

       Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody  uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości :

 

  1.  Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. Na tablicy ogłoszeń w msc. Krosnowo, Osieki, Niedarzyno
  3. Na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl     
  4. Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołczygłowy oraz w msc. Gałąźnia Mała, Krępnica
  5. Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bytów oraz w msc. Grzmiąca, Świątkowo
  6. Na stronach internetowych Urzędu Gminy Kołczygłowy
  7. Na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Bytów

           

                                                                                                   Wójt Gminy Borzytuchom

                                                                                                               Witold Cyba

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2014-01-02)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2014-01-09 12:42:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-04-19 21:30:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 11