☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jutrzenka na działkach nr: 476/3, 431, 498, 499/5 obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom

GP.6733.3.2015             Borzytuchom, 08.06.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/tj. Dz.U.2012.647 ze zm./zawiadamia się, że w dniu 08.06.2015r. na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Sikorskiego 43, 77-100 Bytów działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom
Została wydana decyzja nr GP.6733.3.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegająca na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jutrzenka, gm. Borzytuchom
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Jutrzenka
3. Stronie internetowej BIP urzędu


Wójt
Witold Cyba
………………………………………………………………………..
        (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)
 

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2015-06-08)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-06-11 09:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-06-11 09:11:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 111