Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 525/6, 525/7, 525/8, 525/9 obr. Jutrzenka

Załącznik do zarządzenia

Wójta Gminy Borzytuchom

Nr 46/15 z dnia 16 czerwca 2015r

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

(Dz. U.2014.518 j.t..)podaje się do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY BORZYTUCHOM

 

Oznaczenie nierucho-

mości

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

Cena

nieruchomości

 

 

Termin wniesienia opłaty

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin złożenia wniosku

art.35 ust.2 pkt12 ustawy

 

525/6

JUTRZENKA

 

 

525/7

JUTRZENKA

 

 

 

525/8

JUTRZENKA

 

 

 

 

525/9

JUTRZENKA

 

0,1111 ha

 

 

 

0,1076 ha

 

 

 

 

0,1041 ha

 

 

 

 

0,1015 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną

(decyzja o warunkach zabudowy)

 

 

W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom obszar preferowanego rozwoju osiedleńczego

 

 

 

 

 

 

3 LATA

 

 

28 300,00

+ 23% VAT

 

 

 

27 700,00

+ 23% VAT

 

 

26 800,00

+ 23% VAT

 

 

 

26 600,00

+ 23% VAT

 

 

1 dzień

 

przed

 

aktem

 

notarial-

 

nym

 

 

 

 

 

Uchwała Rady

Gminy

Borzytuchom

Nr IV/21/07

z dnia 12 marca 2007r

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześć tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Uchwała Rady Gminy Borzytuchom Nr XV/106/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18-06-2015r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu…………….

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2015-06-16)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-06-18 12:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-06-18 12:48:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki