☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyn

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXI/176/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 5 lutego 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno  - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 03.08.2015r. do 28.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, pokój nr 7 w godz. od 800 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium gminy rozwiązaniami odbędzie w dniu 24.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, pokój nr 7 o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium gminy, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzytuchom z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom.

  

 

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2015-07-23)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-07-23 08:19:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-07-23 08:21:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 77