☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu

Wójt Gminy Borzytuchom zaprasza do składania ofert na:

Animatora sportu

I. Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- dobry stan zdrowia,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora sportu, tj.:

                        - ukończone studia wyższe o kierunku zapewniającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich,

                        - lub posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz ukończony specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdany egzamin końcowy,

- prawo jazdy kat. B.

            Ponadto mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera, instruktora sportu i rekreacji, opiekuna w świetlicy lub inne.

 

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla:

- dzieci i młodzieży,

- osób dorosłych i seniorów,

- osób niepełnosprawnych,

- rodzin.

2. Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, w tym trenowanie drużyny juniorów ZAWISZY.

4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia.

5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

6. Organizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć”, który będzie stanowił załącznik do umowy z gminą Borzytuchom oraz z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.

III. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,

4. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje,

5. dokumenty stwierdzające preferowane doświadczenie kandydata,

6. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na animatora sportu,

7. podpisane oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Animatora zostanie określony w umowie.

3. Planowany czas, na który ma być zawarta umowa: 1 września 2015r. - 30 listopada 2015.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 54 77-141 Borzytuchom, z dopiskiem „Oferta na animatora sportu” w terminie do dnia 18 sierpnia 2015 r. - liczy się data wpływu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 598211316 w. 31.

Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami oraz o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu.

 

Borzytuchom, 2015.08.10

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2015-08-10)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-08-11 09:23:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-08-11 09:25:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 577