☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Wójta Gminy Borzytuchom o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Borzytuchom gmina Borzytuch

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

oraz uchwały Nr VIII/66/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Borzytuchom gmina Borzytuchom (działki nr 253, 252, 251, 250, 250/1, 250/2, 249, 248, 245, 248/1)  - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 16.11.2017r. do 6.12.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, pokój nr 7) w godz. od 7.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie w dniu 1.12.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom (77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56), pokój nr 7 o godz. 14.00

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzytuchom z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2017-11-07 10:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-11-07 10:54:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42