☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Ulokowanie urządzenia do zanurzeniowej impregnacji drewna

OS.6220.4.2017                                                           Borzytuchom, dnia 10.11.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

Na podstawie :

art. 29, 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz..U.2016.353 j.t. ze zm)

 

i n f o r m u j ę

 

że w dniu 2017-11-03 zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Wojciecha Błaszkowskiego, zam. ul. Polna 10 77-124 Parchowo, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Łukasz Zaborowski Krosnowo 26 77-141 Borzytuchom, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Ulokowaniu urządzenia do zanurzeniowej impregnacji drewna”.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na :

Zakupie i ulokowaniu nowego urządzenia: wanny do zanurzeniowej impregnacji drewna. Planowana inwestycja sprowadzać się będzie wyłącznie do posadowienia nowego urządzenia w wyznaczonej części zakładu produkcyjnego. Zakład usytuowany jest w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych z swobodnym dostępem do drogi. W wyznaczonych miejscach terenu zakładu ulokowane są 3 traki, wielopiła oraz wiata pod zbijanie palet. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 metrów od lokalizacji nowego urządzenia do impregnacji drewna.

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w gminie Borzytuchom na działkach:

- dz. nr 199, dz. nr 201 obr. Krosnowo

Planowane zamierzenie inwestycyjne położone jest w Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci NATURA 2000 PLB 220002 Dolina Słupi.

W sprawie Parku krajobrazowego „Dolina Słupi” obowiązują zapisy uchwały nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Przedmiotowa inwestycja została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 48 rozporządzenia „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000m3 drewna na rok, w związku z czym podlega obowiązkowi przeprowadzenia postępowania w prawie oceny oddziaływania na środowisko
i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom, w pokoju nr 7.

Wnioski i uwagi należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Borzytuchom, w godzinach pracy urzędu. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Borzytuchom, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie.

Na podstawie art. 21 w/w ustawy Wójt Gminy Borzytuchom informuje również, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu na stronie http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w wniosku.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu.

  2. Na tablicy ogłoszeń w msc. Krosnowo

  3. Na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl.

WÓJT
GMINY BORZYTUCHOM

pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

Wytworzył:
(2017-11-10)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2017-11-16 10:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-12-21 08:34:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 136