☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - Ulokowanie urządzenia do zanurzeniowej impregnacji drewna

 

 

 

OS.6220.4.4.2017                                                                   Borzytuchom, dnia 18.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

 

Na podstawie :

                         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.)  w związku a art. 63 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz..U.2017.1405 j.t. ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 18.12.2017r.zostało wydane postanowienie znak: OS.6220.4.4.2017 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Ulokowaniu urządzenia do zanurzeniowej impregnacji drewna” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Borzytuchom, w pokoju nr 7 w referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu.
  2. Na tablicy ogłoszeń w msc. Krosnowo
  3. Na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl.

                                                                                                        WÓJT
                                                                                       GMINY BORZYTUCHOM

                                                                                         pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2017-12-18)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2017-12-21 08:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2017-12-21 08:34:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 365