☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Zgodnie z treścią poniższej uchwały aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 01 lutego 2020 roku.

 

UCHWAŁA  Nr X/108/19

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom  z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokości stawki tej opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506t.j. ze zm.) oraz art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010t.j. ze zm.) Rada Gminy Borzytuchom

u c h w a l a, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami 

          komunalnymi, o której mowa w §1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane   

          w sposób selektywny w wysokości:

        1) 25 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

             2) 46 zł. od gospodarstwa domowego wieloosobowego.

       2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie 

          odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w  

          sposób selektywny w wysokości:

               1) 50 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

               2) 92 zł. od gospodarstwa domowego wieloosobowego

       3. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

                 1) 5,00 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

                2)  5,00 zł. od gospodarstwa domowego wieloosobowego”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                    Beata Kudlik

Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2020-06-03 11:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2020-06-03 11:04:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2322384