☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Borzytuchom

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.Nazwa i adres jednostki :  Urząd Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom.

2. Stanowisko urzędnicze :    ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

3. Wymagania niezbędne – wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym 

   stanowisku : 

     a) obywatelstwo polskie,

     b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

     c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

     d) wykształcenie wyższe,

     e) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego minimum w zakresie programów Open Office i Microsoft Office.

4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne 

    wykonywanie zadań na danym stanowisku :

     a) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z petentami,

     b) dyspozycyjność i komunikatywność,

     c) umiejętność pracy w zespole,

    d) odporność na stres,

    e) dobry stan zdrowia.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a) opracowywanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie  projektów ze środków zewnętrznych, opracowywanie wniosków o płatność, sprawozdań i przekazywanie ich właściwym instytucjom,

   b) pozyskiwanie i gromadzenie informacji z zakresu dostępnych programów pomocowych i przekazywanie ich wójtowi oraz właściwym pracownikom merytorycznym urzędu,

  c) realizacja zadań w zakresie właściwej promocji projektów,

  d) archiwizacja dokumentacji projektowej, w tym prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotowanych projektów, od chwili złożenia wniosku do  zakończenia realizacji rzeczowo-finansowej, zgodnie z wydanymi wytycznymi,

  e) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

6. Wymagane dokumenty:

     a) podanie o zatrudnienie wraz z uzasadnieniem,

     b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje ( dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),

     d) kopie świadectw pracy (zaświadczeń) z dotychczasowych miejsc pracy,

     e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     f) oświadczenie o stanie zdrowia,

    g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

    h) kopia dokumentu potwierdzającego fakt niepełnosprawności (dotyczy  kandydatów niepełnosprawnych),

    i)  oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w miesiącu styczniu 2021r. wyniósł powyżej 6%.

8. Warunki pracy:

    a) pełny wymiar czasu pracy,

    b) praca biurowa,

    c) czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy: nie występują,

    d) praca od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w poniedziałki od godziny 830 do 1630.

    e) pierwsza umowa o pracę na okres 6 miesięcy,

    f) konieczność odbycia służby przygotowawczej, jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,

9. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56,  77-141 Borzytuchom                   

    z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”  w terminie do dnia 18 lutego 2021r.

10. Oferty, które wpłyną do sekretariatu urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

11. Z kandydatami spełniającymi warunki naboru,  zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

12. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

     (http://ug.borzytuchom.ibip.pl).

 

WÓJT

dr Witold Cyba

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2021-02-03 14:03:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2021-02-03 14:07:27)

 
liczba odwiedzin: 2290170

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X