Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont

SPRAWOZDANIE

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022

 

               Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2022r. oparta była na Rocznym Programie Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXII/248/21 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 listopada 2021r.,

Program był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które mogły składać opinie  i uwagi do projektu programu. Żadna z organizacji nie wniosła uwag.

Współpraca gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych realizowanych przez organizacje w formie ich wspierania poprzez udzielanie dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w formie konkursów ofert ogłaszanych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 571).

W 2022r. na realizację zadań publicznych objętych programem wydatkowano kwotę 180 000,00zł. 

Ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na zadania objęte Programem. Na pierwszy konkurs wpłynęła 1 oferta, na drugi 4 oferty, na trzeci 1 oferta.

W roku 2022 nie zlecano  realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

WYKAZ

zrealizowanych zadań publicznych i wysokość udzielonych dotacji na poszczególne zadania:

I. W zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym.

 

Stowarzyszenie na rzecz  rozwoju wsi Jutrzenka z siedzibą w msc. Jutrzenka 33A, 77-141 Borzytuchom

    - tytuł zadania: „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”

    - dotacja w wysokości : 75.000,00 zł.

 

II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

1. Klub Sportowy „VICTORIA” Dąbrówka z siedzibą w msc. Dąbrówka 39a, gmina Borzytuchom

    - tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna

    - dotacja w wysokości : 16.000,00 zł.

 

2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JUTRZENKA w Borzytuchomiu z siedzibą w Borzytuchomiu,  ul. Słoneczna 2

    - tytuł zadania: Prowadzenie działalności szkoleniowej, zajęć sportowych oraz uczestniczenie   w rozgrywkach i zawodach sportowych

    - dotacja w kwocie: 4.000,00 zł.

 

3. Klub Sportowy „ZAWISZA” Borzytuchom z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2

    - tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie rozgrywek  piłkarskich organizowanych przez Pomorski Z.P.N.

    - dotacja w wysokości : 32.000,00 zł.

 

4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Talex-Borysław” Borzytuchom z siedzibą  w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1

   - tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo w sporcie dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym,  ogólnopolskim i międzynarodowym w lekkiej atletyce w klubie Talex – Borysław Borzytuchom

   - dotacja w kwocie : 48.000, 00 zł.

 

III. W zakresie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży:

1.Stowarzyszenie Idea Borzytuchom z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Sportowa 10,   77-141 Borzytuchom

    - tytuł zadania: „Mądra sowa 2022

 - dotacja w wysokości : 5 000,00 zł.

Z realizacji  zadań organizacje złożyły zgodnie z zapisami umów sprawozdania końcowe.

Do realizacji w/w zadań gmina Borzytuchom udostępniła organizacjom nieodpłatnie obiekty sportowe. Współpraca gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


- Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-04-28 08:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki