☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu

Adres :
Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu
ul. Czterdziestolecia 2
77-141 Borzytuchom
powiat bytowski, woj. pomorskie

Uchwała Nr XII/37/76
Gminnej Rady Narodowej
w Borzytuchomiu
z dnia 13 stycznia 1976r.

w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu.

Gminna Rada Narodowa na podstawie art. 64 ust. 1 lit. h ustawy z dnia 25 stycznia 1968r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 26, poz. 139 z 1975r.) oraz wytycznych Ministra Kultury i Sztuki w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu działania jednostek terenowych Ministerstwa Kultury i Sztuki do dwustopniowej organizacji władzy i administracji terenowej u c h w a l a, co nastepuje :
§ 1.
1. Powołać Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu.
2. Określić strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu, jak w załączniku, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy.

Podpisał :
Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
Józef Manteufel

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORZYTUCHOMIU

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu zwany dalej Domem Kultury został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej.
§ 2.
1. Dom Kultury swoją działalnością obejmuje teren Gminy Borzytuchom tj. osiem sołectw w miejscowościach : Borzytuchom, Jutrzenka, Struszewo, Chotkowo, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno i Dąbrówka.
2. Siedzibą Domu Kultury jest wielofunkcyjny obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu.

Rozdział II - Cel i przedmiot działania § 3.
1. Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
2. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej gminy, na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
§ 4.
Celem nadrzednym Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§ 5.
Do wzorcowych zadań Domu Kultury należy :
1. Rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.
2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
3. Kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Zadania wymienione w ust. 1 Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie :
1/ zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2/ różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3/ form indywidualnej aktywności kulturalnej,
4/ imprez kulturalnych.
§ 6.
Dom Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania :
1. Organizować koncert, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki.
2. Organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.
3. Prowadzić usługi fotograficzne i filmowe.
4. Prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego i innego.
5. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe).

Rozdział III - Zarządzanie i organizacja.
§ 7.
Dom Kultury jest jednostką samodzielną, finansowaną w trybie i na zasadach określonych w statucie i w innych obowiązujących przepisach.
§ 8.
Dom Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§ 9.
Domem Kultury kieruje dyrektor.

Rozdział IV - Majątek i finanse.
§ 10.
Dom Kultury zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11.
Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek organizacyjnych kultury i sztuki, finansowanych z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury.
§ 12.
Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora.
§ 13.
Przychody finansowe Domu Kultury składają się z :
1/ dotacji
2/ dochodów własnych uzyskanych od instytucji i ludności z tytułu odpłatnej realizacji zadań wymienionych w § 6,
3/ dobrowolnych wpłat osób prywatnych.

Rozdział V - Postanowienia końcowe.
§ 14.
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalania.
§ 15.
Likwidacja Domu Kultury następuje na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej w Borzytuchomiu.
§ 16.
Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Zadania:
Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Celem nadrzędnym jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
Podstawowe zadania to :
1/ rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
2/ przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
3/ kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. Powyższe zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez :
1/ zespołowe uczestnictwo w kulturze
2/ różnorodne formy edukacji kulturalnej
3/ formy indywidualnej aktywności kulturalnej
4/ imprezy kulturalne.
Dodatkowe zadania, jakie może realizować to :
1/ organizowanie koncertów, wystaw, odczytów,
2/ organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych
3/ prowadzenie usług fotograficznych i filmowych
4/ prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego
5/ imprezy zlecone (okolicznościowe).

Funkcja:  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu - Grzegorz Kopacz

Telefon: (059) 82-113-84

e-mail:

Godziny otwarcia GOK :
poniedziałek 8.00 - 19.00
wtorek 12.00 - 19.00
środa 8.00 - 15.30
czwartek 12.00 - 19.00
piątek 12.00 - 19.30

Kompetencje Dyrektora Ośrodka Kultury

1. Prowadzenie co najmniej jednego amatorskiego zespołu artystycznego (chór, zespół wokalny).
2. Organizowanie imprez muzycznych (konkursy, przeglądy) dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. W miarę mozliwości również o zasięgu ponadgminnym.
3. Zabezpieczenie od strony artystycznej stałych imprez gminnych, takich jak : Dożynki, Noc Świętojańska, Spartakiada Sołectw, Wieczornica Święta Niepodległości i inne.
4. Zorganizowanie i prowadzenie co najmniej dwóch ognisk artystycznych (muzyczne, plastyczne, taneczne, rytmiki, inne).
5. Współdziałanie ze szkołami, gimnazjum, przedszkolem (Borzytuchom, Niedarzyno, Dąbrówka) w przygotowaniu aranżacji muzycznych.
6. W miarę potrzeby organizowanie imprez dla osób starszych (np. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci i inne).
7. Organizowanie dzieciom ferii szkolnych i przerwy światecznej.
8. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci szkolnych dojeżdżających, oczekujących na przyjazd autobusów w sali GOK, a w miarę potrzeby organizowanie im zajęć świetlicowych.
9. Przygotowywanie sali GOK wraz z nagłośnieniem na sesje, zebrania i inne organizowane spotkania.
10. W miarę potrzeby pomoc w organizowaniu na terenie gminy imprez o zasięgu ponadgminnym (Bieg Niepodległości i inne) organizowane przez inne jednostki.
11. Współdziałanie z opiekunami sekcji sportowych działających w szkole i klubie sportowym oraz udostępnianie im dużej sali w/g możliwości i potrzeb.
12. Współdziałanie z kierownikiem biblioteki w zakresie organizowanych imprez, spotkań, prelekcji.
13. Współdziałanie z instytucjami kultury na szczeblu powiatu i województwa.
14. Dbanie o dobro powierzonego mienia.
15. Składanie sprawozdania Radzie Gminy z realizacji działalności GOK (raz w roku).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 10:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2013-06-04 07:52:14)
 
liczba odwiedzin: 2291608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X